Tuesday, April 7, 2020

11 fakte të jashtëzakonshme rreth lordit të drogës, Pablo EscobarARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

1. It had tremendous impact.

Escobar was responsible for 80% of the cocaine circulating in the United States.

2. His product weighed heavily

Pablo Escobar's Medellin cartel transported 15 tons of cocaine a day to the United States, roughly the size of two African elephants.3. He may have killed himself

Escobar was killed during an exchange of fire with Colombian police. The fatal bullet was in the part of the gallbladder, above the ear. The same place he told his brother that he would kill himself if he was ever surrounded.

4. He once burned $ 2 million

While hiding with his family on a farm in the mountains surrounding Medellin, Escobar burned $ 2 million to protect his daughter from the cold.

5. Put the cocaine inside the plane's wheels

A pilot could earn up to $ 500,000 for a shipment, depending on the amount he was transporting.

6. It was worth $ 25 billion

In 1989, Forbes magazine listed Escobar as the seventh richest man in the world. Remember children, crime is not paid! Oh wait…

7. He spent $ 2,500 a month on rubber bands for money.

The cartel used them to tie together bundles of money.

8. Mice eat $ 2 billion of his wealth each year.

Because he kept his money in the dirt, in the basement, 10% of his annual wealth was 'sacrificed' by moisture and rodents.

9. Created his paradise

Escobar owned 5,000 acres of land in the small Colombian town of Puerto Triunfo. The utopian space was built as a place of escape and included a swimming pool, a bull wrestling ring and a zoo.

10. Police suspected he caused the September 11 bombing

Pablo Escobar, the ‘enemy of the United States’ and his cartel, became responsible for the explosion of the twin towers.

11. Responsible for more than 4,000 deaths

In all, Escobar is said to have committed more than 4,000 murders, including a candidate for Colombian president. But he was a great father.
==================
1. Kishte një ndikim të jashtëzakonshëm.
Eskobar ishte përgjegjës për 80% të kokainës që qarkullonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

2. Produkti i tij peshonte shumë
Karteli i Medelinit i drejtuar nga Pablo Eskobar transportonte 15 ton kokainë në ditë drejt Shteteve të Bashkuara, afërsisht sa dy elefantë afrikanë.

3. Mund të ketë vrarë veten
Eskobar u vra gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë kolumbiane. Plumbi fatal ishte në pjesën e tëmthave, mbi vesh. I njëjti vend që i tha vëllait të tij që do të vriste veten nëse do ta rrethonin ndonjëherë.

4. Një herë dogji 2 milion $
Kur po fshihej me familjen në një fermë në malet që rrethonin Medelinin, Eskobar dogji 2 milion dollarë për të mbrotjru vajzën e tij nga i ftohti.

5. E fute kokainën brenda rrotave të avionit
Një pilot mund të fitonte deri në 500,000 $ për një dërgesë, në varësi të sasisë që transportonte.

6. Vlente 25 bilion $
Në 1989, revista Forbes e listoi Eskobar të shtatin në listën e njerëzve më të pasur në botë. Mbani mend fëmijë, krimi nuk paguhet! Oh prit…

7. Shpenzonte 2,500 $ në muaj për llastik për lekët.
Karteli i përdorte për të lidhur bashkë tufa parash.

8. Minjtë hanin 2 bilion $ të pasurisë së tij çdo vit.
Duke qenë se i ruante paratë në pisllëk, në bodrum, 10% e pasurisë së tij vjetore ‘sakrifikohej’ nga lagështira dhe brejtësit.

9. Krijoi parajsën e tij
Eskobar zotëronte 5,000 hektarë tokë në qytetin e vogël kolumbian, Puerto Triunfo. Hapsira utopike u ndërtua si vend arratisjeje dhe përfshinte një pishinë, një ring mundjeje për dema dhe një kopsht zoologjik.

10. Policia dyshonte se ai shkaktoi shpërthimin e 11 shtatorit
Pablo Eskobar, ‘armiku i ShBA-ve’ dhe karteli i tij, u bënë përgjegjës për shpërthimin e kullave binjake.

11. Përgjegjës për më shumë se 4,000 vdekje
Në total Eskobar thuhet se ka kryer mbi 4,000 vrasje, përfshirë këtu edhe një kandidat për president kolumbian. Por ishte një baba i shkëlqyer..