Thursday, April 9, 2020

10 ëndrra të zakonshme dhe kuptimi i tyre në jetën tuaj


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

1. The fall

It is the mind's eye that warns you about a situation in your life where you feel out of control. Take a look at finances, relationships, careers, etc. and decipher which area is going in the wrong direction. Try to fix the situation.

2. When they follow you

It shows that you are avoiding something in your life. Who is following you? Are you trying to avoid a confrontation in life? A responsibility or obligation? Stop running. Deal with the situation and jump back.

3. Tooth loss

Represents survival instincts and challenges. You need good teeth to eat, to attract partners as a result of reproduction. Tooth dreams exercise your instincts to protect yourself and your appearance. Do you have a life situation that is eroding your trust?

4. Loss

If you lose or look for something in a dream, it indicates anxiety. Are you entering a new challenge that you feel unprepared for? If you dream that someone else is lost, it may mean that you have unresolved feelings for that person.

5. Water

Water represents purity, change, renewal and new life. Context is important. If you offer water to others, it means that you are offering new life or positive changes. Fighting in a typhoon means feeling overwhelmed by a change that is happening in your life.

6. Spiders

Related to manipulation. Either you are being manipulated and you have to become aware, or you are manipulating someone and you have to stop. Spiders create webs and traps. Find out where you are trapping someone, or where they are trapping you.

7. Naked

A bloated sense of self or weakness. Are you pretending to be more than you are? This dream reduces the lies you may be living. In primitive terms, being naked in public puts you at a disadvantage - for example, you don't even have a gun where you hide it.

8. Pregnant

Shows that you need to open the tap of your creativity. Have an unfamiliar desire for a new idea, to create a piece of gold, or start a new creative project. Men who dream of being pregnant may be seeking the power that women gain by becoming mothers.

9. Death

It means the symbolic end of something. It does NOT indicate that you will die. To die in a dream means to seek a new beginning or to undergo a spiritual transformation. The death of a loved one shows that this person is no longer a part of your life, or that you lack a certain quality that this person has.

10. Being late

It shows that you have lost the chance to experience some kind of fulfillment in life. It can also indicate an inability to make a connection, remorse for a missed opportunity, or the need to put order in life. Focus on the things that interest you.

===========
===========
1. Rënia
Është mënyra e mendjes për t’ju paralajmëruar në lidhje me një situatë në jetën tuaj, ku ndiheni pa kontroll. Hidhuni një sy financave, marrëdhënieve, karrierës etj dhe deshifroni se cila fushë po shkon në drejtimin e gabuar. Përpiquni ta rregulloni situatën.

2. Kur të ndjekin
Tregon se jeni duke shmangur dicka në jetën tuaj. Kush po ju ndjek? A po përpiqeni të shmangni një konfrontim në jetë? Një përgjegjësi apo detyrim? Ndalni vrapin. Përballuni me situatën dhe hidheni pas.

3. Rënia e dhëmbëve

Përfaqëson instiktet dhe sfidat e mbijetesës. Juve ju duhen dhëmbë të mirë që të hani, të tërhiqni partnerine si pasojë të riprodhoheni. Endrrat për dhëmbët ushtrojnë instiktet tuaja për të mbrojtur veten dhe pamjen tuaj. A keni një situatë në jetë e cila po e gërryen besimin tuaj?

4. Humbja

Nëse humbni apo kërkoni dicka në ëndërr, kjo tregon ankth. A po i hyni një sfide të re, për të cilën ndiheni të papërgatitur? Nëse shihni ëndërr që dikush tjetër ka humbur, mund të nënkuptojë që keni ndjenja të pazgjidhura për këtë person.

5. Uji

Uji përfaqson pastërtinë, ndryshimin, rinovimin dhe jetën e re. Konteksti është i rëndësishëm. Nëse i ofroni ujë të tjerëve, do të thotë që po ofroni jetë të re apo ndryshime pozitive. Të zihesh në një tajfun, do të thotë të ndihesh i “përmbytur” nga një ndryshim që po të ndodh në jetë.

6. Merimangat

Lidhen me manipulimin. Ose po manipuloheni dhe duhet të vetëdijësoheni, ose po manipuloni dikë dhe duhet të ndalni. Merimangat krijojnë rrjeta dhe kurthe. Gjeni se ku jeni duke futur dikë në kurth, apo ku janë duke ju futur ju në kurth.

7. Lakuriq

Një sens i fryrë i vetvetes apo dobësi. A mos po pretendoni të jeni më shumë se sa jeni? Kjo ëndërr zvogëlon gënjeshtrat që mund të jeni duke jetuar. Në terma primitivë, të jesh lakuriq në publik të vendos në disavantazh – për shembull, as një armë nuk ke ku e fsheh.

8. Shtatzënë

Tregon që duhet të hapni rubinetin e kreativitetit tuaj. Keni një dëshirë të panjohur për një ide të re, për të krijuar një copë artë, apo të nisni një projekt të ri krijues. Burrat që ëndërrojnë sikur janë shtatzënë, mund të jenë duke kërkuar pushtetin që gratë e përftojnë duke u bërë nëna.

9. Vdekja

Nënkupton fundin simbolik të dickaje. NUk tregon që do të vdesësh. Të vdesësh në një ëndërr do të thotë të kërkosh për një fillim të ri apo të kalosh një transformim shpirtëror. VDekja e një njeriu të dashur tregon që ky person nuk është më pjesë e jetës tënde, apo që të mungon një cilësi e caktuar që ky person e ka.

10. Të jesh vonë

Tregon se ndien që e ke humbur shansin për të përjetuar një lloj përmbushjeje në jetë. Mund të tregojë gjithashtu një paaftësi për të bërë një lidhje, pendesë për një shans të humbur, apo nevoën për të vënë rregull në jetë. Fokusohuni në gjërat që ju interesojnë.