Thursday, April 9, 2020

Përse njerëzit inteligjentë e kanë më të vështirë ta gjejnë dashurinë e jetës?


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Intelligent people are more analytical when it comes to love. This is because intelligent people tend to have better predictions than others.

When we mention ‘predictions’, it is about the ability to analyze a situation, recall past relevant experiences, and look at adequate opportunities for the future.


If you apply this mentality to love, intelligent people will leave the relationship sooner when the first signs of trouble appear. So if experience is the best teacher, then wise people will rely on it to make decisions.

Intellectuals are 'protected'

Another side effect of relying on experience when it comes to love is that intelligentsia tends to protect or preserve more. They have more trouble being more open because their analytical brain never stops reflecting on the circumstances of the past when they are open with someone else and who have been hurt by this process.

For this reason, other people think that the person is cold - a trait that no one wants in a partner.

Intelligent people want to be single

People with high intelligence think analytically, even when it comes to things like love ties. Therefore, intelligent people understand that being alone is better than being with the wrong person. This is a very thoughtful and reasonable decision.

So basically, intelligent people are single because they want to be single.
======
======
Njerëzit inteligjentë janë më analitikë kur është fjala për dashurinë. Kjo për shkak se njerëzit inteligjentë kanë tendenca të kenë parashikime më të mira sesa të tjerët.

Kur i përmendim ‘parashikimet’, fjala është për aftësinë e të analizuarit një situatë, të rikujtoni përvojat e kaluara relevante dhe t’i shikoni mundësitë adekuate për të ardhmen.

Nëse këtë mentalitet e aplikoni edhe në lidhje të dashurisë, njerëzit inteligjentë largohen më shpejt nga lidhja kur shfaqen shenjat e para të telasheve. Pra, nëse përvoja është mësuesi më i mirë, atëherë njerëzit e mençur do të mbështeten në të për t’i marrë vendimet.

Inteligjentët ‘mbrohen’

Efekt tjetër anësorë i të mbështeturit në përvojë kur është fjala për dashurinë, është se inteligjentët kanë tendenca të mbrohen apo ruhen më shumë. Ata kanë më shumë problem të jenë më të hapur sepse truri i tyre analitikë asnjëherë nuk ndalon së reflektuari në rrethanat e të kaluarës kur janë hapur me dikë tjetër dhe që janë lënduar nga ky proces.

Për këtë arsye, njerëzit tjerë mendojnë se personi është i ftohët – karakteristikë të cilën askush nuk e dëshiron te një partner.

Njerëzit inteligjentë duan vet të jenë beqarë

Njerëzit me inteligjencë të lartë mendojnë analitikisht, edhe kur vjen fjala për gjërat si lidhjet e dashurisë. Prandaj, njerëzit inteligjentë e kuptojnë se të qenit vetëm është më mirë sesa të qenit me personin e gabuar. Ky është vendim tejet i menduar dhe i arsyeshëm.

Pra, në esencë, njerëzit inteligjentë janë beqarë sepse duan të jenë beqarë.