Thursday, April 9, 2020

Zgjidhja më e mirë për punëtorët dhe kompanitë: Orari javor të bëhet katër ditësh


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Do you think that the more you work, the more tasks you perform? Unfortunately, this is just an illusion that most people believe.

Today, most people work 50, 60 and 70 hours a week, turning work desks into second homes, the Telegraph reports.

However, numerous experiments conducted by K. Anders Ericcson, one of the best experts in occupational psychology, have shown that people can only do 4 or 5 hours of productive work within a day. Once their performance has reached its peak, people just start to 'suffer' at work."If you're encouraging people to work more than four or five hours a day - that is, longer than they can concentrate - you're just pushing them to develop bad habits. "The worst thing is that these bad habits can affect even during the period when people are normally productive," says Ericsson.

The managers who had cut the weekly schedule had benefited greatly from this in terms of productivity, non-dismissal of workers, as well as personal and professional happiness.

Ryan Carson, director of Treehouse, has been implementing a 32-hour weekly schedule since 2006. Since then, his workers have become happier and more productive.

According to Carson, the company is extremely successful today, with annual profits reaching millions, while workers come to work happily every day.

The same thing happened with Reusser Design, which only works four days a week. The company's founder, Nate Reusser, says that even if workers work longer on Fridays, their performance is much higher.

"You have no idea how much people rush to complete projects before they go on a three-day vacation," Reusser said.

These findings suggest that changing the schedule brings enormous benefits to workers and companies.

In 2008, during the US financial crisis, former Utah chairman John Huntsman implemented a plan to reorganize the weekly schedule.

Approximately 75 percent of state workers began working only four days a week, but the daily schedule was 10 hours. This solution not only reduced the costs of heating, cooling, electricity, etc., but also raised the morale of the workers. People had enjoyed the extra day off and had been pleased with these changes.
=========
=========

A mendoni se aq më shumë që punoni, aq më shumë detyra kryeni? Fatkeqësisht, ky është vetëm një iluzion të cilin shumica e njerëzve e besojnë.
Sot, shumica e njerëzve punojnë 50, 60 dhe 70 orë në javë, duke i shndërruar tavolinat e punës në shtëpi të dyta, transmeton Telegrafi.

Sidoqoftë, eksperimentet e shumta të kryera nga K. Anders Ericcson, një nga ekspertët më të mirë të psikologjisë së punës, kanë treguar se njerëzit mund të bëjnë vetëm 4 apo 5 orë punë produktive brenda dite. Pasi performanca e tyre ta ketë arritur kulmin, njerëzit vetëm fillojnë të ‘vuajnë’ në punë.

“Nëse jeni duke i nxitur njerëzit të punojnë më shumë se katër apo pesë orë në ditë – d.m.th më gjatë sesa që mund të përqendrohen – ju vetëm jeni duke i shtyrë ata të krijojnë shprehi të këqija. Më e keqja është se këto shprehi të këqija mund të ndikojnë edhe gjatë periudhës kur njerëzit janë normalisht produktivë”, tregon Ericsson.

Menaxherët të cilët e kishin shkurtuar orarin javor, kishin përfituar shumë nga kjo në aspektin e produktivitetit, mos largimit të punëtorëve nga puna, si dhe në lumturinë personale dhe profesionale.

Ryan Carson, drejtor i ‘Treehouse’, ka implementuar një orar javor 32-orësh qysh në vitin 2006. Prej atëherë punëtorët e tij janë bërë më të lumtur dhe më produktivë.

Sipas Carson, kompania sot është tejet e suksesshme, ku fitimet vjetore kapin shuma milionëshe, ndërsa punëtorët vijnë të lumtur çdo ditë në punë.

E njëjta gjë ka ndodhur edhe me kompaninë ‘Reusser Design’, të cilët punojnë vetëm katër ditë në javë. Themeluesi i kompanisë, Nate Reusser, thotë se edhe nëse punëtorët punojnë më gjatë të premten, performanca e tyre është shumë më e lart.

“Nuk keni ide sa shumë nxitojnë njerëzit për t’i përfunduar projektet para se të shkojnë në pushim tre-ditorë”, ka treguar Reusser.

Këto zbulime sugjerojnë se ndryshimi i orarit sjell përfitime enorme te punëtorët dhe kompanitë.

Në vitin 2008, gjatë krizës financiare të Amerikës, ish kryetari i Utah, John Huntsman, kishte implementuar një plan për ta riorganizuar orarin javor.

Përafërsisht 75 për qind e punëtorëve të shtetit kishin filluar të punojnë vetëm katër ditë në javë, por orari ditor kishte qenë 10 orë. Kjo zgjidhje, jo vetëm që kishte reduktuar kostot e nxehjes, ftohjes, rrymës etj., por edhe e kishte ngritur moralin e punëtorëve. Njerëzit e kishin shijuar ditën ekstra të pushimit dhe kishin qenë të kënaqur me këto ndryshime.