Thursday, April 9, 2020

10 shtetet më paqësorë në botë


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Do you know which are the most peaceful and peaceful states in the world to live in? Since 2007, the Index Peace Global has been measuring the peace of nations and regions every year. Although the world seems to be becoming more and more cruel, according to this index, we present you the 10 most peaceful countries in the world.

1. Iceland- With 1.6 million visitors expected to go to Iceland by the end of this year, the country's tranquility and breathtaking scenery are unmistakable. The number of visitors has increased since last year due to the fact that Iceland is considered the most peaceful country in the world.

2. Denmark - The most peaceful Scandinavian nation, with a capital full of life but with people in harmony with each other.

3. Austria - State of the Alps, Mozart, cultural life, galleries, bars and shops.

4. New Zealand- A place blessed with diversity, unique landscapes and wildlife, ideal for living in peace with yourself and others.

5. Portugal- Beautiful, peaceful, with good climate, special architecture, cuisine and delicious wine.

6. Czech Republic - Considered one of the most peaceful countries in Europe, with a rich history, beautiful Prague and romantic medieval squares.

7. Switzerland- This state has not been in a war since 1847, does not spend money on the army and where every citizen can propose constitutional changes.

8. Canada- It is the place where expectations are exceeded by reality. Where mountains are high, blue lakes, cities with rules and organized, and sociable people.

9. Japan- The place of temples and gardens. Although Tokyo has a large population, there is still peace and understanding between them.

10. Slovenia- The Slovenian people are prudent, caring, confident, tolerant and hospitable.
========
========
A e dini se cilat janë shtetet më të qeta dhe paqësore në botë për të jetuar? Që prej vitit 2007, për çdo vit Index Peace Global bën matjen e paqes së kombeve dhe rajoneve. Edhe pse bota duket sikur gjithnjë e më shumë po bëhet më mizore, sipas këtij indeksi, ju prezantojmë 10 shtetet më paqësore në botë.

1. Islanda- Me 1.6 milion vizitorë që pritet të shkojnë në Islandë deri në fund të këtij viti, nuk ja prishin këtij vendi qetësinë dhe peizazhet që të lënë pa frymë. Numri i vizitorëve është rritur nga viti i kaluar nisur edhe nga fakti që Islanda konsiderohet si vendi më i paqtë në botë.

2. Danimarka- Kombi më i paqtë skandinav, me kryeqytetin plot jetë por me njerëz në harmoni mes tyre.

3. Austria- Shteti i Alpeve, Moxartit, jetës kulturore, galerive, bareve dhe dyqaneve.

4. Zelanda e Re- Vend i bekuar me diversitet, peizazhe unike dhe jetën e egër, ideali për të jetuar në paqe me veten dhe të tjerët.

5. Portugalia- E bukur, e paqtë, me klimë të mirë, arkitekturë të veçantë, kuzhinë dhe verë të shijshme.

6. Republika Çeke- Konsideruar si ndër shtetet më paqësore në Evropë, me histori të pasur, me Pragën e bukur dhe me sheshet romantike të mesjetës.

7. Zvicra- Ky shtet nuk ka qenë në një luftë që prej vitit 1847, nuk shpenzon para për ushtrinë dhe ku çdo qytetar mund të propozojë ndryshimet kushtetuese.

8. Kanadaja- Është vendi ku pritshmëritë tejkalohen nga realiteti. Aty ku malet janë të larta, liqenet e kaltra, qytetet me rregulla dhe të organizuara dhe njerëzit e shoqërueshëm.

9. Japonia- Vendi i tempujve dhe kopshteve. Edhe pse Tokio ka një popullsi të dendur, sërish vërehet paqe dhe mirëkuptim mes tyre.

10. Sllovenia- Populli slloven është i matur, i kujdesshëm, me vetëbesim, tolerantë dhe mikpritës.