Tuesday, April 7, 2020

8 thënie të Ellen DeGeneres që inspirojnë botën


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Ellen is one of the funniest comedians on the globe, she is the queen of daily television

Her show "The Ellen DeGeneres Show" has excited the audience for the last 13 years. She is the winner of 27 Emmy Awards, but she has won many more hearts.

When she's not busy making people laugh, she's a model for the LGBT community, an animal lover and a big charity, writes rtv21.tv.Below we have 15 funny but also inspiring sayings from the funniest woman we know.

1. I ask people why they keep deer heads on their walls. They always say it’s a beautiful animal, that’s all. I think my mother is very beautiful, but I keep pictures of her.

2. Accept yourself as you are, unless you are a serial killer.

3. People always ask me, "Was it funny when you were a kid?" Well no, I was an accountant.

4. The only thing that scares me more than extraterrestrials is the idea that they don't exist. We cannot be the best creation the universe has to offer. I pray we are not all. If so, we are in trouble.

5. If you want to be cleansed of things you can always do spring cleaning, or you can do what I do, change residence.

6. I did not go to college at all, to any college. And I’m not saying you spent money unnecessarily, but look at me. I am a very famous person.

7. Things will be easier, people's minds will change, and you will have to be alive to see that.

8. When life gives you lemons, they can actually be orange.
==================
Ellen është një nga komedianet më qesharake në glob, ajo është mbretëresha e televizionit ditor

Emisioni i saj “The Ellen DeGeneres Show” ka ngazëllyer publikun 13 vitet e fundit. Ajo është fituese e 27 çmimeve Emmy, por ajo ka fituar shumë më shumë zemra.

Kur ajo nuk është e zënë duke i bërë njerëzit të qeshin, ajo është një model i komunitetit LGBT, një dashuruese e kafshëve dhe një bamirëse e madhe, shkruan rtv21.tv.

Më poshtë kemi 15 thënie qesharake por edhe inspiruese nga vetë gruaja më qesharake që njohim.

1. Pyes njerëzit se pse ata mbajnë kokat e drerëve në muret e tyre. Ata gjithmonë thonë se është një kafshë e bukur, kjo është e tëra. Unë mendoj se nëna ime është shumë e bukur, por unë mbaj fotografi të saj.

2. Pranoje vetën ashtu si je, përveq nëse je një vrasës serik.

3. Njerëzit gjithmonë më pyesin: “A ishte qesharake kur ke qenë fëmijë“? Epo jo, kam qenë kontabiliste.

4. E vetmja gjë që më frikëson më shumë se jashtëtokësorët, është ideja se ata nuk ekzistojnë. Ne nuk mund të jemi krijimi më i mirë që universi ka për të ofruar. Lutem që ne nuk jemi e tëra. Nëse po, jemi në telashe.

5. Nëse dëshiron të pastrohesh nga gjërat gjithmonë mund të bësh në pastrim pranveror, apo mund të bësh atë që bëj une, të ndërrosh vendbanim.

6. Unë nuk kam shkuar fare në kolegj, në asnjë kolegj. Dhe nuk po them se ju keni shpenzuar para pa nevojë, por më shikoni mua. Jam një person shumë i famshëm.

7. Gjërat do të lehtësohen, mendjet e njerëzve do të ndryshojnë, dhe t’i duhet të jesh gjallë për ta parë këtë.

8. Kur jeta të dhuron limonë, ata në të vërtetë mund të jenë portokaj.