Sunday, April 12, 2020

A do përsëritet ky vit shkollor?

ARTIKULLI NE SHQIP MË POSHTË

"We will not return to school until we are sure that the pandemic has passed. This decision will be taken by the Ministry of Health in cooperation with experts, not me because I am not an expert in the field. For us as the Minister of Education is not to we are losing this school year. I receive hundreds of messages from some parents asking for the year to be repeated so that they do not fall behind with the lessons that should have been closed this year, "said Shahini.

However, this option will be considered for some students who individually want something like this.

"We can't turn back the whole generation because it's not fair for those who have worked long hours. "The goal is to close this school year in the best possible way." - Shahini concluded

=====
=====

"Ne nuk do të kthehemi në shkollë derisa të jemi të sigurt që ka kaluar pandemia. Këtë vendim do ta marrë Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me ekspertët, jo unë se nuk jam eksperte e fushës.Për ne si Ministri e Arsimit është të mos e humbasim këtë vit shkollor. Marr me qindra mesazhe nga disa prindër që kërkojnë të përsëritet viti në mënyrë që të mos mbesin prapa me mësimet që duheshin mbyllur këtë vit."-u shpreh Shahini.

Gjithsesi, ky opsion do të shqyrtohet për një pjesë nxënsish të cilët në mënyrë individuale duan diçka të tillë.

"Nuk mund të kthejmë mbrapa gjithë gjeneratën sepse nuk është e drejtë për ata që kanë punuar gjatë.Sidomos për ata që janë në lkasën e 12-të dhe kanë bërë olane për t'u regjistruar në universitet, aop për të gjetur një vend pune. Qëllimi është ta mbyllim këtë vit shkollor në mënyrën më të mirë të mundshme." - përfundoi Shahini