Wednesday, April 8, 2020

Ata që s’kanë besim tek vetja, duhet ta lexojnë këtë!


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

The power of positivity has never been more important than in today's society. The current state of control that the Internet has brought creates mixed feelings about what we should do, who we should be, and what we should achieve. Sometimes, you can feel lost, not being on the road to becoming the version you envisioned for yourself. We all have the power to control the thoughts that guide our minds - no one can "steal" this power from us.

The following 10 sayings will help you regain your self-confidence if you have recently lost it.

Sometimes, it is necessary to touch the end, to understand the great changes that this will bring and the new life that it will create for you.

"The lowest level became the foundation on which I built my life." J. K. Rowling

2. Having confidence in yourself is paramount if you want success to come. If you do not have self-confidence, then pretend to be until he comes to you.

"I am just happy to be free. I said this even when I was not. ”- Muhammad Ali

3. Don't go behind the crowd, and be brave enough to think that you can only change the crowd.

"Because people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who actually change it." - Steve Jobs

4. Create a series of values ​​and follow them throughout your life. Be unique - this is what really makes you human.

"Be yourself, everyone else is already busy" - Oscar Wilde

5. Success is the result of continuing and uniting many small things. Create goals, be consistent, and keep trying.

"He who moves the mountain begins by removing small stones" - Confucius

6. Don’t be afraid to fail. Take risks and get out of the comfort zone, that's the only way to achieve success - by constantly putting yourself in situations where you are likely to fail.

"I have failed from time to time in my life and that is why I succeed" - Michael Jordan

7. Those who succeed are the people who point out and act when opportunities arise. Understand that preparation is important to seize opportunities.

"Chances don't knock, they show up when you knock on the door." - Kyle Chandler

8. Failure must be present in your life. Otherwise, you are not challenging yourself enough.

"If you don't fail from time to time, that means you're not doing anything innovative" - ​​Woody Allen

9. Use your human abilities to help others become better versions of themselves.

"As we look forward to the new century, leaders will be the ones who empower others" - Bill Gates

10. At least you have to try. If you don't try, you can't win.

"Don't let the fear of defeat outweigh the excitement of victory" - Robert Kiyosaki /

=================
=================
Fuqia e pozitivitetit nuk ka qenë kurrë aq e rëndësishme, sa në shoqërinë e sotme. Gjendja aktuale e kontrollit që interneti ka sjellë, krijon ndjenja të përziera për atë që duhet të bëjmë, cilët duhet të jemi, dhe atë që ne duhet të arrijmë. Ndonjëherë, ju mund të ndjeheni si të humbur, se nuk jeni në rrugën për t’u bërë versioni që keni parashikuar për veten tuaj. Ne të gjithë e kemi fuqinë për të vendosur mendimet që udhëheqin mendjet tona – askush nuk mund të na e “vjedhë” këtë fuqi.

10 thëniet e mëposhtme do ju ndihmojnë që të riktheheni besimin tek vetja, nëse e keni humbur së fundmi.

Ndonjëherë, është e nevojshme ë prekësh fundin, për të kuptuar ndryshimet e mëdha që kjo do të sjellë dhe jetën e re që do të krijojë për ju.

“Niveli më i ulët u bë themeli mbi të cilin unë ndërtova jetën time” J. K. Roëling

2. Të kesh besim tek vetja, kjo është parësore nëse doni që suksesi të vijë. Nëse nuk keni vetëbesimin, atëherë bëni sikur, deri sa ai t’ju vijë.

“Unë jam më i madhi. E thoja këtë gjë edhe atëherë kur nuk isha” – Muhamed Ali

3. Mos i shkoni nga prapa turmës, dhe jini aq të guximshëm, sa të mendoni se ju vetëm mund ta ndryshoni turmën.

“Sepse njerëzit që janë mjaftueshëm të marrë për të menduar që mund ta ndryshojnë botën, janë ata që në fakt e ndryshojnë” – Steve Jobs

4. Krijoni një seri vlerash dhe ndiqini ato gjatë gjithë jetës suaj. Jini unikë – kjo është ajo gjë që ju bën me të vërtetë njerëz.

“Ji vetvetja, të gjithë të tjerët janë të zënë tashmë” – Oscar ëilde

5. Suksesi është rezultat i vazhdimësisë dhe i bashkimit të shumë punëve të vogla. Krijo objektiva, ji i qëndrueshëm dhe përpiqu vazhdimisht t’i realizosh.

“Ai që lëviz malin, e fillon duke larguar gurë të vegjël” – Konfuci

6. Mos ki frikë të dështosh. Merr risqe dhe dil nga zona e rehatisë, vetëm kështu e arrin suksesin – duke e vendosur vazhdimisht veten në situata, ku ka edhe gjasa që të dështosh.

“Kam dështuar herë pas here në jetën time dhe kjo është arsyeja përse kam sukses” – Michael Jordan

7. Ata që kanë sukses, janë njerëzit që pikasin dhe veprojnë kur shanset u shfaqen. Kupto se përgatitja është e rëndësishme për të rrokur shanset.

“Shanset nuk trokasin, ata shfaqen kur ti shemb derën” – Kyle Chandler

8. Dështimi duhet të jetë i pranishëm në jetën tënde. Përndryshe, nuk po e sfidon veten mjaftueshëm.

“Nëse nuk dështoni herë pas here, kjo do të thotë se nuk po bëni ndonjë gjë inovative” – Woody Allen

9. Përdorni aftësitë tuaja njerëzore për të ndihmuar të tjerët, që të bëhen versionet më të mirë të vetvetes.

“Teksa shohim përpara në shekullin e re, udhëheqës do të jenë ata që fuqizojnë të tjerët” – Bill Gates

10. Të paktën duhet të provosh. Nëse nuk provon, nuk mund të fitosh.

“Mos lejo që frika e humbjes të jetë më e madhe se sa ngazëllimi i fitores” – Robert Kiyosaki /