Wednesday, April 8, 2020

KARAKTERISTIKA QË NA BËJNË VËRTET UNIKË


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

EVERYONE'S GEMINI ONLY IRIS IS DIFFERENT. The percentage of twins in the world is growing and it is difficult to recognize them from each other. Even software is difficult to distinguish. Fingerprints are different, but even here the resemblance is very great to monozygotic twins. To always distinguish one twin from another, there are eye iris tests. However, to identify a person on the crime scene, researchers have developed several methods and discovered characteristics that are unique to only one individual, whether twins or not.


Ears. The complex of ridges or grooves in our ears are unique and personal. Fifty years ago, these parameters were also used for investigations into the crime scene. Today it is possible to reproduce accurate 3D models of the human ear and derive geometric features: by analyzing, for example, the exact distance from the lobe to the two exact points of the upper cartilage. It is possible to recognize a person only by the image of the ear, in only 0.02 millimeters and with an accuracy of 99.6%. Even hairs on the snail, or inner ear, are charged with transforming sound waves into nerve impulses, producing a unique, delicate voice and a vibration of acoustic characteristics that are individual and unproductive.

BODY ERA. The body odor we emit in the air is so characteristic that it can be used to identify a person at the airport instead of the passport. Scientists at the University of Bristol have shown that it is possible to distinguish one person from another only by the smell of the skin. The Forensic Medicine Service in Britain is trying to analyze the traces of traces left on the crime scene, while some scientists at Kyushu University in Japan claim to be able to recognize an individual in 100% of cases, presenting only the smell of the skin. his.

THE WAY OF ECUR. Walking is not just about putting one foot in front of the other, but it is an act that involves moving the arms, the pace of weight loss that says a lot about us. Bone structure, muscle shape, and sense of balance determine the rules of our gait, which computers today can use to develop kinetic patterns of each gait. Even more special is our way of running, so much so that some e-companies are trying to exploit these systems instead of passwords.

TO REMEMBER. This is not about backs that are less soft or toned. Researchers at the Tokyo Institute of Advanced Industrial Technology have devised a special cushion, equipped with 360 sensors, that will be placed in car seats, in chairs or in any place where we will place the bottom-back. Through pressure changes, the system will record the characteristics of our rear, for example whether we rely more on one side than the other, whether we stand upright or not. According to researchers, this data can be used to create alarm devices, which turn on as soon as a thief sits in the seat of our car.

Nails. The nails that form on the surface of the nails form a complex map and are unique to everyone. Researchers at the Indian Institute have used three types of fingerprint scanners for the ring finger, middle finger and index finger, to identify an individual. The only downside to this method is that the nails grow and their map changes completely. Researchers are analyzing nail irregularities.

FOREIGN PORTS. According to scientists at Shangdong University in China, the pores that are present in our nose remain unchanged throughout life. They provide accurate recognition of an individual in 88% of cases.
=============
=============
TEK BINJAKËT VETËM IRISI ËSHTË I NDRYSHËM. Përqindja e binjakëve në botë është në rritje dhe për t’i njohur ata nga njëri-tjetri, është e vështirë. Madje edhe softëaret e kanë të vështirë që ti dallojnë ata. Shenjat e gishtave janë të ndryshme, por edhe këtu ngjashmëria është shumë e madhe tek binjakët monozigotë. Për të dalluar gjithmonë njërin binjak nga tjetri, ekzistojnë testet e irisit të syrit. Gjithsesi për të identifikuar një person në skenën e krimit, hulumtuesit kanë zhvilluar disa metoda dhe zbuluar karakteristika që janë unike vetëm tek një individ, qoftë ai binjak apo jo.

VESHËT. Kompleksi i kreshtave apo brazdave tek veshët tanë janë unik dhe personalë. Përpara 50 vjetëve, këto parametra përdoreshin edhe për hetime tek skena e krimit. Sot ështëe  mundur që të riprodhohen modele të sakta në  3D të veshit njerëzor dhe të nxirren karakteristikat gjeometrike: duke analizuar për shembull distancën e saktë nga lobi deri tek dy pikat e sakta të kërcit të sipërm. Është e mundur që të njihet një person vetëm nga imazhi i veshit, në vetëm 0.02 milimetra dhe me saktësi prej 99.6%.  Edhe qimet që ndodhen tek kërmilli, apo veshi i brendshëm, ngarkohen që të transformojnë valët e zërit në impulse nervore, duke prodhuar zërin unik, delikat dhe një dridhje nga karakteristikat akustike dhe që janë individuale dhe të pariprodhueshme.

ERA E TRUPIT. Aroma e trupit që emetojmë në ajër, është kaq karakteristike sa që mund të përdoret për identifikimin e një personi në aeroport në vend të pasaportës. Shkencëtarët e Universitetit të Bristolit kanë treguar që është e mundur të dallohet një persona nga tjetri vetëm me anë të erës së lëkurës. Shërbimi i Mjekësisë Ligjore në Britani po provon që të analizojë erërat e gjurmëve të lënë në skenën e krimi, ndërkohë që disa shkencëtarë të Universitetit të Kyushu në Japoni pretendojnë se mund të njohin një individ në 100% të rasteve, duke paraqitur vetëm erën e lëkurës së tij.

MËNYRA E TË ECURIT. Të ecësh nuk është thjeshtë që njërën këmbë ta vësh p;përpara tjetrës, por është një akt që përfshin lëvizjen e krahëve, ritmet e postimit të peshës që thonë shumë për ne. Struktura e kockave, forma muskolare,  sensi i ekuilibrit përcaktojnë rregullat e ecjes sonë, që kompjuterët sot mund ta shfrytëzohen për të zhvilluar modele kinetike të çdo ecjeje. Edhe më e veçantë është mënyra jonë e të vrapuarit, aq sa disa prej kompanive elektronike po përpiqen që t’i shfrytëzojnë këto sisteme në vend të fjalëkalimit.

TË PASMET. Këtu nuk bëhet fjalë për të pasme që janë më pak të buta apo të tonifikuara. Kërkuesit e Institutit të Teknologjisë Industriale të Avancuar në Tokio, kanë ideuar një jastëk speciale, të pajisur me 360 sensorë, që do të vendosen në sendiljet e makinës, në karrige apo në çdo vend që ne do të vendosim fund-shpinën. Nëpërmjet ndryshimeve të presionit, sistemi do të regjistrojë karakteristikat e të pasmeve tona, për shembull nëse mbështetemi më shumë nga njëra anë se tjetra, nëse qëndrojmë drejtë apo jo. Sipas studiuesve këto të dhëna mund të përdoren për të krijuar pajisje alarmi, i cili ndizet sapo një hajdut ulet në sediljen e makinës sonë.

THONJTË. Gunat që krijohen në sipërfaqen e thonjve formojnë një hartë komplekse dhe që janë unike tek çdokush. Kërkuesit e Institutit Indian kanë përdorur 3 lloje skanerësh për thonjtë e gishtit të unazës, të mesëm dhe atij tregues, për të mbërritur tek identifikimi i një individi. E vetmja e keqe e kësaj metode është se thonjtë rriten dhe harta e tyre ndryshon tërësisht. Hulumtuesit janë duke analizuar parregullsitë e thonjve.

PORET E HUNDËS. Sipas shkencëtarëve të Universitetit  Shangdong në Kinë, poret që janë prezentë në hundën tonë mbeten te pandryshuara gjatë gjithë jetës. Ato sigurojnë njohjen e saktë të një individi në 88% të rasteve.