Wednesday, April 8, 2020

Çfarë flet për ju stili i përditshëm i flokut?ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Our habits speak and reveal many secrets to us. Everyday hair style reveals the bad and good sides of the character. It is the hair that says a lot about their owners

Braids, braids, hair collection, loose hair - connect the style and personality of the woman. Today we reveal to you the secret connection between hair and hair.

1. -You are, as a romantic personality, very open to new knowledge and experiences. It only requires positive side in people, so, unfortunately, you are often disappointed with others. Optimistic at heart and pure positive - this is surely the truth for you.

2. You are certainly a woman in yourself, who is not interested at all and is not hurt by the criticism of others. You don't need a lot of friends, but they quickly consider you your best friend. Don't stop filling others with your energy.

3. At first glance you seem very proud. How can a person who is in a hurry to achieve all goals behave by ignoring additional stories "for nothing"? You are used to getting everything done on your own, and you don't need the help of others.

4. For those who know you - you are a warrior woman, and for people close to you - you are gentle. You are always on the side of right and respect. No one can deceive you.

5. You are a creative person with an inner world. Boredom is not for you - you live by art and creativity.

6. Sometimes opening yourself up prevents you, but you are one of those people who are always ready to offer help, even to those you don't know.

7. You are a good listener and observer. Be careful with every detail, this is what helps you to be a leader.

8. Most people think that they can't have a calmer person, but they better not even try to annoy you. They will not go well. Simply put, a pressure of finesse can't stop you.

9. Well developed, with self-discipline and self-confidence- these are your strengths. You are not one to think first and then act. To you it is the opposite. You are confident in everything you start.

10. You are a very creative, intellectual and calm person. You can't stand the ugliness and you try to bring people like you around you.

11. Have you already noticed that people cry in the chest? You are calm, educated, aware - and how can people not trust you?

12. You are an organized and independent person, you want everything to be clear and in place. In everything you like modesty.

13. You are a true optimist by nature. You even appreciate every moment and are not willing to spend time in the void. It is not easy to be angry with others. In fact, such a strong personality and people like you just meet lucky.

14. Practice - this is your main personality. You are not interested in foreign lives, words… What do these people like you, women who surely marvel at life, need?

15. Maybe you want to dream and immerse yourself in creativity and imagination, but that doesn't stop you from achieving what is written in "I want to fix".

16. You are a calm, and sometimes calm person. A strong character like this and so resilient can only be desired by others.
=================
=================
Shprehitë tona flasin dhe zbulojnë shumë të fshehta për ne. Stili i përditshëm i flokut zbulon anët e këqija dhe të mira të karakterit. Pikërisht flokët thonë shumë për pronaret e tyre.

Gërshetat, bishtaleci, mbledhja e flokut, floku i lëshuar -ndërlidhin stilin dhe personalitetin e femrës. Sot ju shpalosim lidhjen e fshehtë midis flokut dhe pronares së flokut.

1. -Ju jeni, si personalitet romantik, shumë e hapur drejt dijeve dhe përvojave të reja. Te njerëzit kërkon vetëm anën pozitive, prandaj, për fat të keq, shpeshherë zhgënjehesh me të tjerët. Optimiste në zemër dhe pozitive e pastër – kjo me siguri është e vërteta për ju.

2. Ti je femër me siguri në vete, të cilës aspak nuk i intereson dhe nuk lëndohet nga kritikat e të tjerëve. Nuk ke nevojë për numër të madh të miqve, por shpejtë ju konsiderojnë si miken më të besueshme. Mos ndalo së mbushuri të tjerët me energjinë tuaj.

3. Në shikim të parë duket se jeni shumë krenare. Si mund të sillet njeriu që shpejton në realizimin e të gjitha qëllimeve, duke injoruar tregimet shtesë “për asgjë”? Jeni mësuar që gjithçka të arrini e vetme, dhe ndihma e të tjerëve nuk ju nevojitet.

4. Për ata që ju njohin – ju jeni një femër luftëtare, e për njerëzit e afërt – jeni e butë. Jeni gjithmonë në anën e të drejtës dhe respektit. Juve askush nuk mund t’ju mashtrojë.

5. Ju jeni person kreativ me një botë të brendshme. Puna e mërzitshme nuk është për ju – ti jeton nga arti dhe kreativiteti.

6. Nganjëherë të pengon hapja e vetvetes, por ju jeni një nga ata personat, që janë të gatshëm gjithmonë për të ofruar ndihmë, madje edhe atyre që nuk i njihni.

7. Ju jeni dëgjuese dhe vëzhguese e mirë. Je e kujdesshme me secilin detaj, kjo është ajo që të ndihmon që të jeni lidere.

8. Shumica e njerëzve mendojnë se person më të qetë nuk mund të ketë, por më mirë as të mos provojnë t’ju nervozojnë. Nuk do të kalojnë mirë. Thjesht, një presion i finesës nuk mund t’ju ndalojë.

9. E zhvilluar mirë, me vetë-disiplinë dhe vetëbesim- këto janë përparësitë tuaja. Nuk je nga ato që në fillim mendojnë, e më pas veprojnë. Tek ju është e kundërta. Jeni e sigurt në gjithçka që filloni.

10. Ju jeni person shumë kreativ, intelektuale dhe e qetë. Nuk duroni pashijen dhe mundohesh që në rrethin tuaj të sillni njerëz që ngjasojnë me ju.

11. A e keni vërejtur tashmë që njerëzit të qajnë në kraharor? Jeni e qetë, e edukuar, e vetëdijshme – e si të mos kenë njerëzit besim në ju?

12. Ju jeni person i organizuar dhe i pavarur, dëshironi që gjithçka që jetë e qartë dhe në vend. Në gjithçka e pëlqeni modestinë.

13. Ju jeni një optimist i vërtetë për nga natyra. Vlerësoni madje secilin moment dhe nuk je e gatshme ta shpenzosh kohën në të zbrazët. Nuk është e lehtë t’ju zemërojnë, ashtu siç ju duket të tjerëve. Në fakt, një personalitet kaq i fortë dhe njerëzit si ju vetëm me fat takohen.

14. Praktika – ky është personaliteti yt kryesor. Juve nuk ju interesojnë jetët e huaja, fjalët …Çfarë i nevojiten këto njeriut si ju, femra që me siguri marshon jetën?

15. Ndoshta ju dëshironi të ëndërroni dhe të thelloheni në kreativitet dhe imagjinatë, por kjo nuk ndalon që të arrini krejt që është shkruar në “dua të rregulloj”.

16. Ju jeni person i qetë, e nganjëherë, edhe gjakftohtë. Një karakter i fortë si ky dhe kaq reziston vetëm mund të dëshirohet nga të tjerët.