Saturday, April 11, 2020

Diploma nuk i siguron një punë, e nxjerr në shitje

Related image

ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

"I will achieve my goals even without a degree. So you can get it. " 26-year-old Italian Giorgio Tedone, currently a waiter in Turin, challenges those who say that "after graduation everything will be easier". Tedone talks about himself after posting on Ebay the announcement of the sale of his degree in political science. Tedone ironically describes the alternative uses that his degree may have. "The large size of the certificate allows the construction of up to three paper airplanes. It is very good for lighting a fire in the winter or for refreshing in the scorching heat of summer. For the smartest ones, it can serve to build a pair of binoculars with which to see the stars on the nights when I am serving as a waiter. It can even be used to build a cone-shaped vessel, where you can throw chestnuts ", explains the 26-year-old with irony.


Further, he makes an adjustment. His irony over diplomas that do not help you find a job is limited to scientific titles given in social studies, while "engineering or architecture provide a more valuable training for the job market." Disappointed by the diploma that does not work for him, Tedone says that this is also the case with the electronic campaign in Italy, which according to him lacks policies towards young people.

==============
==============
“Do t’i arrij objektivat e mia edhe pa një diplomë. Kështu që mund ta merrni”. 26-vjeçari italian Giorgio Tedone, aktualisht kamarier në Torino, sfidon ata që thonë se “pas diplomimit do të jetë gjithçka më e lehtë”. Tedone flet për veten, pasi ka nxjerrë në Ebay njoftimin për shitjen e diplomës së tij në shkenca politike. Tedone përshkruan me ironi përdorimet alternative që mund të ketë diploma e tij. “Përmasat e mëdha të certifikatës lejojnë ndërtimin e deri tre aeroplanëve prej letre. Është shumë e mirë për të ndezur zjarrin në dimër apo për të bërë fresk në të nxehtin përvëlues të verës. Për ata më të zgjuarit, ajo mund të shërbejë për të ndërtuar një palë dylbi me të cilat të shohë yjet në netët kur unë jam duke shërbyer si kamarier. Madje mund të hyjë në punë edhe për ndërtimin e një ene në formë koni, ku mund të hidhni gështenjat”, shpjegon 26-vjeçari me ironi.

Më tej, ai bën një saktësim. Ironia e tij ndaj diplomave që nuk të ndihmojnë të gjesh një punë kufizohet vetëm në titujt shkencorë që jepen në lëndët shoqërore, ndërsa “inxhinieria apo arkitektura japin një formim më të vlefshëm për tregun e punës”. I zhgënjyer nga diploma që nuk i hyn në punë, Tedone thotë se i tillë është edhe nga fushata elektroale në Itali, të cilës sipas tij i mungojnë politikat ndaj të rinjve.