Saturday, April 11, 2020

Rekordet më të çuditshme në botë

Rekordet më të çuditshme në botë

ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

The woman with the thinnest waist in the world

It's not Photoshop. This is the woman with the thinnest waist in the world. Her name is Cathie Jung and she has a waist circumference of only 38 cm. The queen of corsets has given her body the shape of a klepsidre. Holding a waist corset for years has led her to enter the Guinness Book of World Records in 2007, being recognized as the most discreet woman in the world.The woman with the longest legs

Rusa Svetlana Pankratova has entered the Guinness Book of Records for her super long legs. Despite the fact that she is not the tallest woman in the world, she holds the first place for the length of her legs, which reach 132 cm. But if sex is considered long-legged, Pankratova is forced to pay a price: the very great difficulty of finding a pair of shoes, because of the size 46 that her foot has. Pankratova played basketball in the United States from 1992-1995. In one of the photos below, she is sitting next to He Pingping, the youngest man in the world, with whom she posed in front of the camera, to promote the 2009 Guinness World Records edition.

The woman with the longest beard in the world

3Vivian Ëheeler looks like a man, but she's actually a woman. The American from the state of Illinois holds the record for the longest beard for a woman, with a length of 27.9 cm. The father encouraged Viviana to shave at the age of 7, but since 1993, she has let her beard grow.
The man with the biggest hand in the world

4The Chinese Li Hua has a hand length of 25.9 cm. He suffers from a rare disease called macrodactyly. He underwent a 7-hour operation involving 20 surgeons. Doctors removed almost 5 kg of meat and bones from him during the operation. But to get back to normal, he needs a second operation.

The woman with the longest tongue in the world

5German Annika Irmler has entered Guinness with her tongue 7 cm long. The 13-year-old from Tangstedt, near Hamburg, can easily lick the ice cream that remains at the bottom of the cauldron, which her friends need a spoon for.

The woman with the longest nails

6Lee Redmond is known as the woman with the longest nails in the world. She did not touch the cutter by hand from 1979 to 2009, when as a result of a car accident, her nails broke. The woman from Utah, USA, has been taking care of her nails for 30 years, bringing them to a length of 8.65 meters.

The man with the longest hair on his ear

7Indian Radhakant Baijpaika won in 2003 the award as the man with the longest ear hair, which reaches 13.2 cm. After "cultivating" the ear hairs for years, he claims to regain the same price as the new length, 25cm. It is already awaiting trial of Guinness experts.

The man with the biggest nose

Turku Mehmet Ozyurek holds the record for the largest nose in the world. Ozyurek was born in 1949 and still lives in Arty, Turkey. His 8.8 cm nose was rated as the largest in the world by Guinness World Records in 2007.

People with more fingers

9Two Indians Devendra Harne and Pranamya Menaria share the same record, that of people with more fingers. They have 25 toes (12 on the hands and 13 on the feet), due to a disease called polydactyly.

The longest eyebrows in the world

10Frank Ames has a pair of eyebrows not like the others. Their hairs reach 9.6 cm. In 2003, he entered the Guinness Book of World Records for the longest eyebrow hairs, introducing this new category to this book for the first time.

===============
===============
Gruaja me belin më të hollë në botë

Nuk është Fotoshop. Kjo është gruaja me belin më të hollë në botë. Quhet Cathie Jung dhe ka një bel me perimetër vetëm 38 cm. Mbretëresha e korseve i ka dhënë trupit të saj formën e një klepsidre. Mbajtja e një korseje për belin për vite me radhë e ka bërë atë të futet në librin e rekordeve Guinness në vitin 2007, duke u njohur si gruaja më belkëputur në botë.

Gruaja me këmbët më të gjata

Rusa Svetlana Pankratova ka hyrë në librin e rekordeve Guinness për këmbët e saj super të gjata. Pavarësisht se ajo nuk është gruaja më e gjatë në botë, mban vendin e parë për gjatësinë e këmbëve, që arrijnë në 132 cm. Por nëse cilësohet seksi për këmbët e gjata, Pankratova është e detyruar të paguajë një çmim: vështirësinë shumë të madhe për të gjetur një palë këpucë, për shkak të masës 46 që ka këmba e saj. Pankratova ka luajtur basketboll në SHBA nga viti 1992-1995. Në njërën nga fotot e mëposhtme, ajo është ulur pranë He Pingping, burri më i vogël në botë, me të cilin pozoi para aparatit fotografike, për të promovuar edicionin e Rekordeve Botërore Guinness për vitin 2009.

Gruaja me mjekrën më të gjatë në botë

3Vivian Ëheeler ngjan si burrë, por në të vërtetë është femër. Amerikanja nga shteti i Ilinoisit mban rekordin për mjekrën më të gjatë për një femër, me një gjatësi prej 27.9 cm. Babai e ka inkurajuar Vivianën që të rruhej që në moshën 7 vjeçe, por që nga viti 1993, ajo e ka lënë mjekrën t’i rritet.

Burri me dorën më të madhe në botë

4Kinezi Li Hua ka një dorë me gjatësi 25.9 cm. Ai vuan nga një sëmundje e rrallë që quhet makrodaktilia. Ai i është nënshtruar një operacioni që zgjati 7 orë, ku morën pjesë 20 kirurgë. Mjekët i hoqën atij pothuajse 5 kg mish dhe kocka gjatë operacionit. Por për të arritur në përmasat normale, atij i duhet një operacion i dytë.

Gruaja me gjuhën më të gjatë në botë

5Gjermanja Annika Irmler ka hyrë në Guinness me gjuhën e saj me gjatësi 7 cm. 13-vjeçarja nga Tangstedt, pranë Hamburgut, mund të lëpijë pa problem akulloren që mbetet në fund të kaushit, për të cilën shokëve të saj u duhet luga.

Gruaja me thonjtë më të gjatë

6Lee Redmond njihet si gruaja me thonjtë më të gjatë në botë. Ajo nuk ka prekur prerëse me dorë që nga viti 1979 deri në vitin 2009, kur si pasojë e një aksidenti me makinë, thonjtë iu thyen. Gruaja nga Utah, SHBA, është kujdesur për thonjtë për 30 vjet me radhë, duke i çuar në një gjatësi prej 8.65 metër.

Burri me qimet më të gjata në vesh

7Indiani Radhakant Baijpaika fituar në vitin 2003 çmimin si burri me qimet më të gjata të veshit, të cilat arrijnë në 13.2 cm. Pasi i “kultivoi” për vite me radhë qimet e veshëve, ai pretendon të rifitojë të njëjtin çmim me gjatësinë e re, prej 25cm. Tashmë është në pritje të gjykimit të ekspertëve të Guinness-it.

Burri me hundën më të madhe

Turku Mehmet Ozyurek mban rekordin për hundën më të madhe në botë. Ozyurek ka lindur në vitin 1949 dhe jeton ende në Artyin, Turqi. Hunda e tij 8.8 cm është vlerësuar si më e madhja në botë nga rekordet Guinnes, në vitin 2007.

Njerëzit me më shumë gishtërinj

9Dy indianët Devendra Harne dhe Pranamya Menaria ndajnë bashkë të njëjtin rekord, atë të njerëzve me më shumë gishtërinj. Ata kanë nga 25 gishtërinj (12 në duar dhe 13 në këmbë), për shkak të një sëmundjeje që quhet polidaktilizëm.

Vetullat më të gjata në botë

10Frank Ames ka një palë vetulla jo si të tjerët. Qimet e tyre arrijnë në 9.6 cm. Në vitin 2003, ai hyri në rekordet Guinness për qimet më të gjata të vetullave, duke futur për herë të parë në këtë libër këtë kategori të re.