Tuesday, April 7, 2020

Ja çfarë iu bën mushkërive kanabisi


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Because smoking causes cancer, cannabis should also cause it, right? Well you're wrong.

Cannabis lowers the risk of lung cancer. Cannabis does not cause lung disease and is safer than cigarettes.

UCLA professor of medicine and one of the leading pulmonologists in the US who has studied hashish and its effects on the lungs for more than 30 years, Dr. Donald Tashkin had sought to prove that marijuana causes lung cancer, but the evidence forced him to conclude that drinking marijuana does not cause lung cancer.

"The content of marijuana smoke is very similar to that of tobacco. There are many opinions that in marijuana there are ingredients that cause cancer, in the lungs before it reaches any other organ, so this is the idea why it is thought to cause the same problems in the lungs.

But throughout my studies we found no positive association with cancer. Instead, the link was negative, between cancer and marijuana use. The chances are that, despite the fact that marijuana smoke contains carcinogens, we do not see the same cancer risks we see in tobacco, ”he said.

Dr. Tashkin is not alone in his analysis. To investigate the link between cannabis smoking and lung cancer risk, data from over 2,150 cases of lung cancer were collected from six different studies in the US, Canada, Britain and New Zealand under the International Cancer Consortium. Lungs, reports Gazeta Express.

The results collected in 2014 provided little evidence of an increased risk of lung cancer in ordinary cannabis drinkers.

"I was against legalization because I thought it would lead to an increase in use and that would lead to an increase in health effects. But at this point, I would be in favor of legalization. I do not encourage anyone to drink any substance. But I don’t think it should be stigmatized as an illegal substance. Smoking causes much more harm. And in terms of intoxicants, alcohol causes even more harm, "said Dr. Tashkin for La Weekly.
===========
===========
Pasi pirja e duhanit shkakton kancer, edhe kanabisi duhet të shkaktojë gjithashtu, apo jo? Epo jeni gabim.
Kanabisi ulë rrezikun nga kanceri në mushkëri. Kanabisi nuk shkakton sëmundje në mushkëri dhe është më i sigurt sesa cigaret.
Profesori i mjekësisë në UCLA dhe njëri nga pulmonologët kryesor në SHBA që ka studiuar hashashin dhe efektet e tij në mushkëri për më shumë se 30 vjet, Dr. Donald Tashkin pati kërkuar që të dëshmonte se marijuana shkakton kancer të mushkërive, por dëshmitë e detyruan atë që të dilte me përfundimin se pirja e marijuanës nuk shkakton kancer në mushkëri.
“Përmbajtja e tymit të marijuanës është shumë e ngjashme me atë të duhanit. Ka shumë mendime se në mariijuanë ka përbërës që shkaktojnë kancer, në mushkëri para se të arrijë në çdo organ tjetër, kështu që kjo është ideja pse ajo mendohet se shkakton të njëjtat probleme në mushkëri.
Por përgjatë studimeve të mia ne nuk gjetëm asnjë lidhje pozitive me kancerin. Në vend të kësaj, lidhja ishte negative, mes kancerit dhe përdorimit të marijuanës. Gjasat janë që, pavarësisht që tymi i marijuanës përmban karcinogjen, ne nuk i shohim të njëjtat rreziqe të kancerit që i shohim në duhan”, tha ai.
Dr. Tashkin nuk është i vetëm në analizën e tij. Për të hulumtuar lidhjen mes pirjes së kanabisit dhe rrezikut të kancerit në mushkëri, të dhënat e mbi 2,150 rasteve të kancerit në mushkëri u mblodhën nga gjashtë studime të ndrysmë në SHBA, Kanada, Britani dhe Zelandë të Re në kuadër të Konsorciumit Ndërkombëtar të Kancerit të Mushkërive, transmeton Gazeta Express.
Rezultatet e grumbulluara në vitin 2014 ofruan pak dëshmi në lidhje me rritjen e rrezikut nga kanceri në mushkëri tek pirësit e zakonshëm të kanabisit.
“Isha në kundërshtim të legalizimit, sepse mendoja se do të çonte në një rritje të përdorimit dhe kjo do të çonte në rritjen e efekteve shëndetësore. Por në këtë pikë, unë do të isha në favor të legalizimit. Unë nuk inkurajoj askënd që të pijë ndonjë substancë. Por nuk mendoj se duhet stigmatizuar si një substancë ilegale. Pirja e duhanit shkakton shumë më shumë dëm. Dhe në termat e pijeve dehëse, alkooli shkakton edhe më shumë dëm”, tha Dr. Tashkin për La Weekly.