Tuesday, April 7, 2020

Si ta largojmë ankthin dhe depresionin


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Thirty minutes of daily meditation will contribute to alleviating the symptoms of anxiety and depression, the analysis of the results of almost 50 clinical studies has shown.

"Many people practice meditation, but it is not considered medical therapy," says Dr. Madhav Goyal, professor of internal medicine at Johns Hopkins University and lead author of the study, published in the Journal of the American Medical Association (JAMA). "Our comparative studies have shown that meditation can alleviate the symptoms of anxiety and depression in the same way that antidepressants work," he said. Goyal, emphasizing that it is about patients suffering from severe forms of depression or

The researchers studied the changes in symptoms in people suffering from various health problems, such as insomnia or fibromyalgia - a chronic disease characterized by muscle pain, connective tissue, ligaments, and fatigue and pain at various points in the body. Only a small number of patients included in the study had suffered from any mental illness.

Dr. Goyal and co-workers found that meditation as a mind relaxation technique with the mind or form of Buddhist technique that focuses on focusing attention at the moment, has shown promising results in working with patients suffering from a mild form of depression or anxiety.

During the eight-week meditation cycle - from thirty minutes a day, an improvement in the symptoms of pain, anxiety and depression has generally been observed. Scientists have found little evidence of any overall improvement in stress levels and quality of life, but analysis of clinical research over the next six months has shown that the benefits of meditation are indisputable.

The analyzes were performed in 47 clinical trials and 3,515 participants who had applied various meditation techniques and who had suffered from depression, anxiety, insomnia, but also diabetes, heart disease, cancer, chronic diseases and drug and drug addiction.
==============
==============
Tridhjetë minuta të meditimit të përditshëm do të kontribuojnë në zbutjen e simptomave të ankthit dhe depresionit, ka treguar analiza e rezultateve pothuajse të 50 hulumtimeve klinike.

“Shumë njerëz e praktikojnë meditimin, por ajo nuk konsiderohet terapi mjekësore,” thotë dr. Madhav Goyal, profesor i mjekësisë interne në Universitetin Johns Hopkins dhe autori kryesor i studimit të publikuar në periodikun “Journal of the American Medical Association” (JAMA). “Studimet tona krahasuese kanë treguar se me ndihmën e meditimit mund të zbuten simptomat e ankthit dhe depresionit në të njëjtën mënyrë siç veprojnë ilaçet kundër depresionit,” tha dr. Goyal, duke theksuar se bëhet fjalë për pacientët që vuajnë nga forma të rënda të depresionit apo

Shkencëtarët studiuan ndryshimet në simptomat tek njerëzit që vuanin nga probleme të ndryshme shëndetësore, si pagjumësia ose fibromialgia – një sëmundje kjo kronike e karakterizuar nga dhimbje në muskuj, indet lidhëse, ligamentet, dhe lodhja dhe dhimbjet në pika të ndryshme në trup. Vetëm një numër i vogël i pacientëve të përfshirë në studim kishte vuajtur nga ndonjë sëmundje mendore.
Dr. Goyal dhe bashkëpunëtorët zbuluan se meditimi si një teknikë relaksimi e punës me mendjen apo forma e teknikës budiste që konsiston në fokusimin e vëmendjes në momentin aktual, ka treguar rezultate premtuese në punën me pacientët që vuajnë nga një formë e butë e depresionit apo ankthit.

Gjatë ciklit tetëjavor të meditimit – nga tridhjetë minuta në ditë, përgjithësisht është vërejtur një përmirësim në simptomat e dhimbjes, ankthit dhe depresionit. Shkencëtarët kanë gjetur pak prova për ndonjë përmirësim të përgjithshëm në nivelin e stresit dhe cilësisë së jetesës, por analiza e hulumtimeve klinike edhe gjatë gjashtë muajve të ardhshëm ka treguar se përfitimet nga meditimi janë të pakontestueshme.

Analizat janë bërë në 47 hulumtime klinike dhe në 3.515 pjesëmarrës të cilët kishin aplikuar teknika të ndryshme meditimi dhe të cilët kishin vuajtur nga depresioni, ankthi, pagjumësia, por edhe diabeti, sëmundjet e zemrës, kanceri, sëmundjet kronike dhe varësia nga ilaçet dhe droga.