Thursday, April 9, 2020

Jetojmë më gjatë, por më keq


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

We live an average of 10 years longer than we did in the 1970s, but spend several years fighting diseases like cancer.

This is the conclusion of a study published in the journal Lancet. In 40 years, from 1970 to 2010 life expectancy has increased by 11.1 years for men and 12.1 for women. The study analyzed data from 187 different countries around the world.

But even though we live longer, we do not enjoy full health during these years, as we face pathologies such as cancer, cardiovascular disease or diabetes.

Life expectancy

Over the past 20 years, life expectancy has increased by 5 years, 4 of which are in good health, explains Josh Salomon, of Harvard School of Public Health. But the number of tumor cases has increased by 38% from 1990 to 2010, rising from 5.8 million to 8 million.

Chronic diseases

The report speaks of a large increase in chronic diseases, such as mental health or degenerative nerve problems. A positive element of the report is the 60 percent drop in child deaths compared to 1970.
===========
===========
Ne jetojmë mesatarisht 10 vjet më shumë, në krahasim me vitet ’70, por kalojmë disa vite duke luftuar kundër sëmundjeve si kanceri.
Ky është përfundimi i një studimi të publikuar në revistën “Lancet”. Në 40 vjet, nga 1970 deri në 2010-n pritshmëritë për jetëgjatësinë janë shtuar me 11.1 vjet për meshkujt dhe 12.1 për femrat. Studimi ka analizuar të dhënat e 187 vendeve të ndryshme të botës.

Por edhe pse jetojmë më gjatë, nuk gëzojmë shëndet të plotë gjatë këtyre viteve, pasi përballemi me patologji si kanceri, sëmundjet kardiovaskulare apo diabeti.

Pritshmëritë e jetëgjatësisë

Gjatë 20 viteve të fundit janë shtuar pritshmëritë e jetës me 5 vite, 4 prej të cilave në gjerndje të mirë shëndetësore, shpjegon Josh Salomon, nga Harvard School of Public Health. Por numri i rasteve me tumor është shtuar me 38% nga viti 1990 deri në vitin 2010, duke u rritur nga 5.8 milion në 8 milionë.

Sëmundjet kronike

Raporti flet për një rritje të madhe të sëmundjeve kronike, si problemet e shëndetit mendor apo ato degjenerative nervore. Një element pozitiv që vihet re në raport është rënia me 60 për qind e vdekjeve te fëmijët në krahasim me vitin 1970.