Thursday, April 9, 2020

Këto pesë shenja tregojnë se dikush po ju manipulon


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

It is difficult to know when and by whom you are being manipulated. People know how to be capable, to cover their true tendencies. To make sure you are not a toy in their hands, take care of these things, reports Telegrafi.1. Know if they have manipulated someone else

Want to know how to get a manipulator? Understand if they have tried before to manipulate someone else like the puppet. If they did, they would do it again, and no problem with you.2. They talk and act fast

They do things as fast as they can, including building relationships. This allows them to make the most of someone and leave after they have used them.3. You lose their patience

Manipulators get irritated quickly when you don’t make the right moves and when you don’t achieve their goals. They need change and excitement. So, they leave quickly, when you can't fill it in quickly.4. They make you look evil

Whatever you do or say, you are bad. You are not doing enough. You are the one who is exploiting it. Sounds familiar? They try to be victims and manipulate others, making others bad.5. They play with your feelings

Manipulators do everything they can to get to know you better. This is their best tool of manipulation. They manipulate you emotionally and spiritually, to do things that benefit and keep you under control.
=============
=============
Është vështirë të kuptohet se kur dhe nga kush po manipuloheni. Njerëzit dinë të jenë të aftë, të mbulojnë tendencat e tyre të vërteta.Që të siguroheni se nuk jeni lodër në duar të tyre, kujdesuni për këto gjëra, transmeton Telegrafi.1. Të dini nëse ata e kanë manipuluar dikë tjetër
Doni të dini si të zini një manipulues? Kuptoni nëse ata kanë provuar edhe më parë të manipulojnë dikë tjetër si marionetën. Nëse e kanë bërë, ata e bëjnë sërish, e pa problem edhe me ju.2. Ata flasin dhe veprojnë shpejtë
Ata i bëjnë gjërat sa më shpejtë që munden, përfshirë edhe ndërtimin e lidhjeve. Kjo i bën ata të shfrytëzojnë më të mirën nga dikush dhe të largohen pasi t’i kenë përdorur.3. Atyre ju humbë durimi
Manipuluesit irritohen shpejtë kur ju nuk i bëni lëvizjet e duhura dhe kur nuk i arrijnë qëllimet e tyre. Ata kanë nevojë për ndryshim dhe për ngazëllim. Kështu që, ata largohen me shpejtësi, kur ju nuk mundeni t’i plotësoni dhe atë në shpejtësi.4. Ata ju bëjnë të dukeni keqbërësi
Çfarëdo që bëni apo thoni, ju jeni i keqi. Ju nuk po bëni sa duhet. Ti je ai që po e bën shfrytëzimin. Të duket gjë e njohur? Ata mundohen të jenë viktima dhe manipulojnë tjerët, duke i bërë të tjerët të këqij.5. Ata luajnë me ndjenjat tuaja
Manipuluesit bëjnë krejt çka munden, për t’ju njohur më mirë. Kjo është vegla e tyre më e mirë e manipulimit. Ata ju manipulojnë emocionalisht dhe në mënyrë shpirtërore, për të bërë gjëra që përfitojnë dhe ju mbajnë nën kontroll.