Monday, April 6, 2020

Shenjat që tregojnë se jeni më inteligjentë se të tjerët

ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Most of you are not aware of your wisdom, so do not use it in the right way. It's time to dump her and move on.

When it comes to intelligence, people immediately think of IQ. Long-term research has found that the IQ is formed in early childhood.

However, this is not the only thing that really determines your wisdom and that affects your success.

Most of you are not aware of how smart you are and often do not use your wisdom in the right way.

Scientific research also reveals some indicators of your intelligence, of which you are certainly not aware.

You are anxious

Many studies have shown that people who are afraid and anxious are often smarter than others, and in fact they perform better on intelligence tests.

You are fun

In a study by the University of New Mexico in the United States, scientists tested the intelligence of 400 students and then told them to create texts for a cartoon. The result was that: the most intelligent participants had written the most humorous texts.

You started reading early

Researchers at the University of Edinburgh in Scotland and King's College London have reviewed data from 2,000 twin couples. The result: The twin who first learned to read would later show better results on intelligence tests.

You are left-handed

While being left-handed was once associated with crime, recent studies link it to a kind of divergent thinking, a form of creativity where one discovers new ideas on the spot. Perhaps this is why the leftists are so present in architecture and music.

You have taken music lessons

A 2004 study found that mental development in six-year-olds who had taken piano lessons for nine months had an increase in intelligence compared to children who had taken acting lessons or had not taken lessons. A 2013 study found that children with the highest achievement were those who had taken music lessons.
==========================================
Shumica prej jush nuk jeni të vetëdijshëm për mençurinë tuaj, andaj edhe nuk e shfrytëzoni në mënyrën e drejtë. Është koha që të bindeni…
Kur flitet mbi inteligjencën, njerëzve u shkon mendja menjëherë te IQ-ja. Hulumtimet afatgjata kanë konstatuar që koeficienti i inteligjencës formohet në fëmijërinë e hershme.

Megjithatë, kjo nuk është e vetmja gjë e cila vërtet përcakton mençurinë tuaj dhe që ndikon në suksesin tuaj.

Shumica prej jush pikërisht nuk jeni të vetëdijshëm se sa jeni të mençur dhe shpesh mençurinë nuk e përdorni në mënyrën e drejtë.
Hulumtimet shkencore zbulojnë edhe disa tregues të inteligjencës suaj, për të cilën me siguri nuk jeni të vetëdijshëm.

Jeni anksiozë
Shumë kërkime kanë treguar se njerëzit që kanë frikë e shqetësohen, janë shpesh më të zgjuar se të tjerët, e në fakt ata dalin më mirë në testet e inteligjencës.

Jeni argëtues
Në një studim të “University of New Mexico” në SHBA, shkencëtarët i bënë testin e inteligjencës 400 studentëve dhe i thanë atyre më pas të krijonin tekste për një film vizatimor. Rezultati ishte se: pjesëmarrësit më inteligjentë, kishin shkruar tekstet më humoristike.

Herët keni filluar të lexoni
Kërkuesit në Universitetin e Edinburgut në Skoci dhe të “King’s College” në Londër, kanë marrë në shqyrtim të dhënat e 2000 çifteve binjake. Rezultati: Binjaku që kishte mësuar të lexonte i pari, më vonë do të shfaqte rezultate më të mira në testet e inteligjencës.

Jeni mëngjarash
Ndërsa të qenët mëngjarash lidhej dikur me kriminalitetin, studimet e fundit e lidhin atë me një lloj mendimi divergjent, një formë e krijimtarisë ku dikush zbulon ide të reja aty për aty. Ndoshta kjo është arsyeja përse mëngjarashët janë shumë të pranishëm në arkitekturë dhe muzikë.

Keni marrë mësime muzike
Një studim i vitit 2004 zbuloi se zhvillimi mendor te gjashtëvjeçarët që kishin marrë nëntë muaj mësime pianoje, kishte një rritje të inteligjencës krahasuar me fëmijët që kishin marrë leksione aktrimi apo nuk kishin marrë mësime. Një studim i vitit 2013 provoi se fëmijët me arritjet më të larta ishin ata që kishin marrë mësime muzike.